Radni wybrali przewodniczących komisji

Za nami drugie posiedzenie rady miasta nowej kadencji. Radni zajęli się przede wszystkim powołaniem komisji, w których będą pracować.
Głównym zadaniem komisji jest opiniowanie uchwał Rady Miasta. Wśród innych jest m.in. kontrolowanie działalności władz miasta w zakresie tematyki, którą zajmuje się komisja, kontrolowanie realizacji uchwał Rady, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą. Każdy z radnych, poza przewodniczącym, mam obowiązek pracować w co najmniej dwóch komisjach. W skład komisji wchodzi co najmniej pięciu radnych.
W kadencji 2018-23 w olsztyńskiej radzie miasta działać będzie dziesięć komisji stałych:
* Komisja Budżetu i Finansów – przewodniczący Mirosław Gornowicz
* Komisja Prawa i Bezpieczeństwa – przewodniczący Marian Zdunek
* Komisja Sportu i Rekreacji – przewodniczący Radosław Nojman
* Komisja Edukacji – przewodnicząca Agnieszka Jabłońska,
* Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – przewodniczący Łukasz Łukaszewski
* Komisja Inwestycji i Rozwoju – przewodniczący Tomasz Głażewski
* Komisja Rodziny – przewodnicząca Zdzisława Tołwińska
* Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Senioralnej – przewodnicząca Ewa Zakrzewska
* Komisja Kultury – przewodniczący Wiktor Wójcik
* Komisja Promocji i współpracy z zagranicą – przewodnicząca Halina Ciunel.
Dotychczas obowiązkowo powoływaną była komisja rewizyjna. Ta zajmuje się kontrolą działalności prezydenta, jednostek organizacyjnych i pomocniczych miasta. Poza tym opiniuje wykonanie budżetu i przygotowuje wniosek w sprawie absolutorium prezydenta. Przewodniczącą została Joanna Misiewicz.
Od bieżącej kadencji obligatoryjnie powoływana jest także komisja skarg, wniosków i petycji. Nowa komisja przejęła część dotychczasowych zadań komisji rewizyjnej. Będzie się zajmować rozpatrywaniem skarg na działanie prezydenta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji składanych przez mieszkańców. Przewodniczącym został Paweł Klonowski.
mgres