Pół miliona złotych na Stomil

Zdecydować mają o tym radni. Propozycję taką złożył prezydent Piotr Grzymowicz.
– Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Stomil Olsztyn spółka akcyjna w Olsztynie, zwaną dalej „Spółką”, w drodze emisji nowych 5000 (pięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 gr) stanowiących własność Gminy Olsztyn – czytamy w projekcie uchwały rady miasta w tej sprawie.
Dokument będzie głosowany na sesji zwołanej na 6 listopada. Mimo październikowych wyborów samorządowych, radni zbiorą się w starym składzie, bo kadencja kończy się w połowie tego miesiąca.
Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie dofinansowania Stomilu Olsztyn, podwyższenie kapitału zakładowego pozwoli zwiększyć wiarygodność spółki „w obrocie gospodarczym, ustabilizować sytuację finansową, a także będzie sygnałem dla otoczenia biznesowego i społecznego, że główny akcjonariusz, czyli Gmina Olsztyn, poważnie traktuje sprawy spółki”.
mgres