Nowe pojemniki na śmieci

W życie weszły nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów. Na ulicach Olsztyna obok pojemników niebieskich, żółtych i zielonych, pojawią się także pierwsze kontenery brązowe. Są one przeznaczone na bioodpady, czyli m.in. resztki żywności, obierki, ogryzki, fusy po kawie i herbacie oraz skorupik jaj. Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów daje możliwość kontynuowania segregacji na starych zasadach do końca obowiązywania zawartych umów w zakresie odbierania odpadów. Gmina Olsztyn posiada aktualnie zawartą umowę na odbiór odpadów z mocą obowiązywania do 30 czerwca 2018r. Segregacja uwzględniająca wytyczne rozporządzenia będzie obowiązywała w gminie Olsztyn po wygaśnięciu aktualnej umowy z odbiorcą odpadów
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, brązowe pojemniki do gromadzenia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji dotyczą zabudowy wielorodzinnej. Na terenach zabudowy jednorodzinnej będą brązowe worki.
mgres

naszat